Yöntemim Farkı

FEN LABORATUVARI

FvT Büyük

         Öğrencilerimizin Fen derslerinde öğrendikleri tüm konularla ilgili tam öğrenmeyi destekleyen deneysel çalışmalar yürütülür ve öğrencilerin bu çalışmalara etkin katılımı sağlanır. Okul yaşamının daha ilk günlerinden başlayarak  sınıf düzeylerine uygun deneylerin yapıldığı araç ve gereçlerle donatılan Fen, Kimya, Fizik ve Biyoloji laboratuvarları, bilgisayar teknolojisi ile desteklenir.     Sürekli yenilenen ve geliştirilen laboratuvarlarda ulusal yarışmalara hazırlık çalışmaları yürütülür. Fen ve proje kulüplerinde öğrenciler projelerini planlı ve düzenli olarak geliştirirler. Öğrencilerin doğaya olan sevgi ve saygılarını arttıran deneysel çalışmalarla kazandıkları bilgi ve becerilerin, onlara tüm hayatları boyunca rehberlik edeceğine inanıyoruz.

 3 BOYUTLU EĞİTİM

         3D’nin derslerde etkin kullanılması eğitim dünyamıza birçok avantaj sağlayacaktır. Fen bilimleri derslerinde birçok nedenle yapılması mümkün olmayan bir deneyin yapılışını 3 boyutlu bir şekilde öğrenciye izletmek hem eğitim olanaklarını arttırmayı hem de öğrenmenin öğrenci için daha kolay olabilmesine imkan sağlayacaktır.

ÜÇ BOYUTLU DÜŞÜNME BECERİLERİ İLE BİRLİKTE;

  • Öğrencilerin bilimsel gelişimlerinin desteklenmesi,
  • İlgi alanlarını keşfetmelerinin sağlanması,
  • Problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi,
  • Bilimsel olaylara karşı farkındalık kazandırılması,
  • Öğrenmede kalıcılığın sağlanması amaçlanmaktadır.

        

Fen Eğitiminde Laboratuvarların Önemi

         Günümüzde yaşamın çok kısa bir evresinde bile çok sayıda bilimsel buluş yapıldığı ve bu buluşların yaşamımızı kolaylaştırma ve nitelikli kılmadaki rolünü göz önüne aldığımızda bu gelişmelere ayak uydurmanın önemini kavrayabiliriz. Zira bilimsel ve teknik gelişmelere uyum sağlamak toplumların gelişmeleri noktasında hayati önem taşımaktadır. Bu noktada ülkemizde de FeTeMM eğitimlerine önem verilmeye başlanmıştır.

         Bilim, özellikle de fen bilimleri eğitimi konusunda asli unsur meraklı, azimli, araştırma yapmaktan ve başarısızlıktan yılmayan öğrenciler yetiştirmektir. Fen bilimleri alanında donanımlı bireyler yetiştirmek için araştırma yöntemleri doğru öğretilmelidir. Araştırma yöntemlerinin en önemlisi deney yapmaktır, çünkü bilimsel bilginin temel özelliği deneyle ispat edilebilir oluşudur.

         Fen eğitiminde laboratuvarı kullanmanın faydaları burada ortaya çıkmaktadır. Fen bilimlerinde ezberci öğrenme yerine kavrayarak öğrenmeyi sağlamanın esas metodu deney yaparak öğretmedir. Aynı zamanda öğretilenlerin kalıcılaşması için deney şarttır.

         Deney sayesinde derste verilen teorik bilgiler pratiğe döküldüğünden bilimsel ilkeler ispatlanmakta, dersin kalıcı olarak öğrenilmesi kolaylaşmakta ve psiko-motor becerileri geliştirmektedir. Fen eğitiminde laboratuvar kullanmak öğrencilere analitik düşünebilme ve yorumlayarak öğrenme yetisi kazandırmaktadır.

         Öğrenciye fen bilimlerini çekici hale getirme, bilimselliğin ne olduğunu öğretme noktasında da deneylerin mutlaka faydası olmaktadır. Deneyi öğretmenlerin yapması yerine deney şekli hakkında bilgi vererek grup çalışması biçiminde öğrencilere deney yaptırmasıyla fen eğitiminde laboratuvarı kullanmanın faydaları maksimum düzeye ulaşmaktadır. Çünkü en iyi öğrenme biçimi yaparak/yaşayarak öğrenmedir. Böylelikle öğrencilerin derse aktif katılımı sağlanmaktadır.