Yöntemim Farkı

DRAMA ATÖLYESİ

yontemim-drama-atolyesi

         Oyunun gücünü eğitimde kullanan bir tekniktir. Doğaçlama, role girme, oyun, dramatizasyon gibi teknikler kullanılır. Drama eğitimi öğrencilerin sosyal gelişimlerini destekler. Sözel ve bedensel ifade iletişim kurabilme, anlama-dinleme kavrama ve sorun çözme becerileri kazandırır. Çocukların hem yaratıcılıklarına hem de düşünsel ve fiziksel gelişimine katkı sağlar. Drama ile öğrencilerimizin farklı platformlarda kendilerini ifade etmelerini ve öz güvenlerinin gelişmesini amaçlıyoruz.

         

Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Çocuğun Gelişim Alanlarına Etkisi

     Drama, eğitim ve öğretimde yepyeni bir oluşumdur. Ezbere ve bilgi yığmacasına dayalı bir eğitim dizgesinde birey, çeşitli uygulamaların yaptırımlarından kurtulamamakta, bilgiyi arayarak, paylaşarak bulamamaktadır. İşte bu nedenle drama bir eğitim dizgesi için önemli bir gereksinmedir. Yaratıcı drama, küçük çocukların oyunlarında görülen katılımcının sanatsal duyarlılığını, kendisi, başkaları ve dünya hakkındaki bilincini artıran ve her çocuğun hayal gücünü geliştiren bir öğrenme aracıdır. Yaratıcı drama, bir grup etkinliğidir. Öğrenme sürecine çocuğun etkin şekilde katılabilmesi için, duyularını, düş gücünü, imgeleme yetisini devreye sokar.

        Okul öncesi dönemde çocukta ilk dramatik öğrenme taklit etme ile başlamaktadır. Çocuklar, hayali ve gerçek yaşantılar ile davranışları arasında fiziksel ve bilişsel bağlantılar kurabildikçe, taklit becerileri gelişmekte ve oyuna dönüşmektedir. Oyun, çocuk eğitiminde yadsınamaz bir öneme sahiptir. Yetişkinlerin düşündükleri gibi boş vakit geçirme değil, çocuklar için en doğal öğrenme ortamıdır. Çocukların yanlış yapma, eleştirilme korkusu olmadan kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmelerini sağlar.

         

Yaratıcı Dramanın Çocuğun Zihinsel Gelişimine Etkisi

         Yaratıcı drama etkinlikleri, çocuğun bilişsel becerilerinin gelişimini doğrudan desteklemektedir. Drama etkinlikleri sırasında çocuklar düşündüklerini yaşantıya dönüştürmektedir. Çocuklar farklı yaşantılar sırasında değişik çözüm yolları üretme imkânı bulurlar. Drama, çocuğa kendi hareketleri yoluyla zengin yaşantılar sunduğu için zihinsel gelişime katkı sağlar. Çocuk kendisini drama yoluyla başkasının yerine koyarak gerçek hayatta yapamadıklarını ya da özlediği ve yeniden yaşamak istediği olayları hayal gücünü kullanarak tekrardan yaşar.

         Hayal gücü, zihinsel canlandırma olayıdır. Çocuk, gerçekte görülmeyen bir varlığı, nesneyi hayal etme yoluyla zihinsel işlemler yaparak onu hissetmeye, ona dokunmaya, tadını almaya, koklamaya çalışır. Bu durum zihinsel egzersiz yapma olayıdır.

         

Yaratıcı Dramanın Dil Gelişimine Etkisi

         Yaratıcı drama etkinlikleri ile çocuklar, düşünme, konuşma, dinleme ve anlama becerilerini kazanmaktadırlar. Çocuklar, dil becerilerini yaratıcı drama çalışmaları sırasında grupla kurduğu etkileşim sonucunda doğal yollarla geliştirmektedir. Drama etkinlikleri sırasında çocuk, sözel iletişimi başlatarak, çeşitli durumlarda hayali karakterlerle karşılıklı diyaloglar kurar, doğal etkinlikler sayesinde çocuk sesinin tonunu, yüksekliğini, alçaklığını ve hızını ayarlayabilir.

         Drama, oyuna benzeyen, gerçeğe yakın ortamda çocuk, belirli bir rolü oynarken, role ilişkin, sözlü ve sözsüz olarak gösterdiği davranışlar, onun iletişim ve dil davranış repertuarını zenginleştirir. Yeni kavramlar öğrenme imkanına sahip olurlar.

         

Yaratıcı Dramanın Sosyal Gelişime Etkisi

         Çocuğun sosyalleşmesinde çevresindekilerle özellikle de arkadaşları ile ilişkileri son derece önemlidir. Çocuk grup içerisinde işbirliği, paylaşma, dayanışma, başkalarına saygı duyma vb. öğrenir. Drama, tanım olarak, kendi içerisinde sosyalleşmeyi barındırmaktadır. Çeşitli etkinliklerin özelliğine göre tartışan, konuşan, olayları yaşayan, gözleyen ve yaratan çocuk, sosyal iletişimin temellerini sağlamlaştırır. Bu nedenle sosyal iletişime etkisi olmayan drama etkinliği yok denebilir.

         Drama, bir grup çalışması olması nedeniyle bulunduğu ortama göre duyarlı olmayı, birbirlerini kabul etmeyi, paylaşmayı öğretir. Böylece bireyin hem kendine hem de başkalarına güven duygusu gelişir. Çocuklar, drama sayesinde çeşitli sosyal farklılıklara rağmen birlikte oynama ve başarmanın hazzını tadarlar böylece işbirliği yapma becerileri gelişir.

         

Yaratıcı Dramanın Duygusal Gelişime Etkisi

         Çocuklar, yaratıcı drama etkinlikleri sayesinde duygularını serbestçe ortaya koyma imkanı bulurlar. Olumlu veya olumsuz duygularını rahatça yaşadıkları için içsel gerginlikten kurtulmaktadırlar. Drama, bireyin her alanda kendini tanımasına imkan sağlar. Bu durum çocuğu duygusal yönden rahatlatır. Şöyle ki, drama etkinlikleri ile çocuk iç dünyasını yansıtarak, arkadaşları ile kaynaşmakta, gruba katıldığı andan itibaren bastırılmış duygularını dışa vurduğu için de rahatlamaktadır.

         Drama katılımcıları zihinsel olarak taklit ederek, duygularını geniş ölçüde ifade edebilirler. Drama etkinlikleri sırasında katılımcılar, başkahraman ve diğer karakterlerin karşılaştıkları bir durum tasarlayabilirler ve onların nasıl hissettiklerini hayal edebilirler. Çocukta empati duygusunun gelişmesinin en rahat ve uygun ortamı, drama çalışmalarıdır.

         

Yaratıcı Dramanın Psikomotor Gelişime Etkisi

         Okul öncesi dönemde çocuklar günlük yaşamları ile ilgili kendilerini etkileyen tüm olayları, her zaman sözel olarak dile getirmeyebilirler. Bazı durumlarda yaşadıkları korkuları, kaygıları, üzüntüleri ya da mutlulukları ifade eden duygularını oyunlarında vücut hareketleriyle kolaylıkla anlatabilmektedirler. Yaratıcı dramanın çocukların duygu ve düşüncelerini hareketleri ile dışa vurmalarını sağladığından rahatlatıcı etkisi bulunmaktadır. Drama etkinliklerinde özellikle yaratıcı hareket ve danslar, duyguların bedensel yolla ifade edilmesine olanak sağladığından bu konuda ayrıca önem taşımaktadır. Bu etkinlikler sırasında çocuklar zihinlerinde canlandırdıklarını, diledikleri gibi hareket veya dansla anlatırlar.

         

Yaratıcı Dramanın Öz Bakım Becerilerinin Gelişimine Etkisi

 • Drama yoluyla eğitimde kullanılan nitelikli programlar sayesinde çocuklar, özbakım becerilerini direkt olarak geliştirebilme şansına sahiptirler. Genel olarak dramanın özbakım gelişim alanına katkılarını şu kriterlerde toplayabiliriz:
 • Kendini ve vücudunun parçalarını en doğal yolla tanımasını sağlamak,
 • Vücut parçalarının işlevlerini en doğal yolla öğrenmesini sağlamak (Bunun gerçekleşmesi için en doğal yol pandomim ve rol yapmadır),
 • Vücut parçalarının başka fonksiyonlar içinde kullanılabilmesine olanak sağlamak,
 • Günlük hayatı içinde kullanacağı çeşitli davranışları en doğru olarak kazanmasını sağlamak 

         

Tiyatronun çocuğa kattığı değerler neler?

         Tiyatro sanatı, çocukların eğitiminde mutlaka kullanılmalıdır. Çocuk yaşamla bağını oyun yolu ile kurmaya başlar. Çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerilerini gelişir. Böylece çocuk kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesini öğrenir. Çocuğun sosyal gelişimini hızlandırır. Duygularını tanıma ve bunları ifade etmesi açısından bakıldığında çocukların duygusal gelişimine katkıda bulunur. Çocuklarımız sanattan, tiyatrodan, yaratıcı dramadan mutlaka yararlanmalıdır.

 • Sadece izleyerek, taklit ederek yaşamı öğrenmeye keşfetmeye başlarlar.
 • Bir tiyatro grubu içindeyse rol repertuvarını genişletebilir. Böylece kendilerini daha iyi ifade edebilirler.
 • Yine bir tiyatro ya da drama grubundaysa dayanışmayı, destek olmayı öğrenirler.
 • Yaşamı daha iyi anlamlandırabilirler.
 • Kendine güvenleri ve problem çözme yetenekleri artar.
 • İletişim kurmayı öğrenirler.
 • Sevgi, barış,  birlik olma gibi evrensel değerleri öğrenirler.
 • Mutlu, inisiyatif sahibi, yaratıcı bireyler olarak yetişirler.